Rychlý kontakt

Společná advokátní kancelář
Tel: +420 241 440 650
zeman@advokati-mediatori-praha.cz

GDPR
Osobní údaje našich klientů získáváme, zpracováváme a uchováváme pouze v nezbytně nutném rozsahu a toliko za účelem řádného poskytování služeb advokáta, vždy však v souladu s národními a evropskými předpisy a zásadami na ochranu osobních údajů. Tím, že nám svoje osobní údaje poskytujete, udělujete souhlas s jejích zpracováním a uchováním a potvrzujete, že jste s předpisy a zásadami o ochraně osobních údajů seznámeni a rozumíte jim. Váš souhlas s uchováváním Vašich osobních údajů může být kdykoliv odvolán.

Ochrana spotřebitelů
Dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je v případě sporu advokáta a klienta klient oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu České advokátní komoře, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé. Právo stran sporu, domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou, není zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu dotčeno. Více informací naleznete na stránkách České advokátní komory: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607.

Aktuální oznámení

UROVNEJTE VÁŠ SPOR MEDIACÍ!

Je to rychlý, levný a diskrétní způsob řešení. Nikdo neodchází jako poražený.

Mediace

NOVINKA MEDIACE - moderní způsob mimosoudního řešení sporů

ZKUSTE UROVNAT SVŮJ SPOR MEDIACÍ
Je to rychlé, levné a diskrétní řešení. Nikdo neodchází jako poražený.

JUDr. Zemanová  je  zapsanou mediátorkou na seznamu mediatorů vedeném Českou advokátní komorou.

Mediace je moderní způsob řešení sporu dvou nebo více stran formou mimosoudním jednáním, vedeným jedním nebo dvěma mediátory, jako nestrannými subjekty, a to při zachování naprosté diskrétnosti o projednávané otázce. Výsledkem mediace je dohoda, kterou soud schválí v 30-ti denní lhůtě formou smíru a taková dohoda je potom vykonatelná.

Zahájení mediace u zapsaného mediátora staví běh promlčecích a prekluzivních lhůt.

Mediace je založena na dobrovolnosti a důvěře. Vhodná je zejména pro případy, kdy si strany chtějí i do budoucna uchovat možnost spolupráce. Uplatní se zejména v právu rodinném, při sporech mezi spoluvlastníky nemovitostí, při zaměstnaneckých sporech či při sporech uvnitř managementu, mezi dodavateli a odběrateli, atp.

Výhodou mediace je její rychlost, neformálnost a možnost šetření času nákladů a nervů spojených s tradičním soudním sporem. Nikdo neodchází jako poražený, obě strany vždy dosáhnou pro sebe přijatelného řešení.


Příklad mediační doložky:

Strany smlouvy se zavazují veškeré případné spory, vzniklé z této smlouvy, řešit nejdříve mimosoudním jednáním za účasti zapsané mediátorky JUDr. Jany Zázvorkové nebo  JUDr. Vladany Zemanové, advokátek, se sídlem Svobodova 7, Praha 2 - Vyšehrad.